TMSF / Sıkça Sorulan Sorular

1.Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir?
Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı SigortaFonu'na (TMSF / Fon) aittir.

2.Türkiye'de hangi bankalar mevduat ve katılım fonu sigorta sistemine dahildir?
Türkiye'de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir.

3.Tasarruf mevduatı ve katılım fonuna ilişkin sigorta primleri kim tarafından ödenir?
Tasarruf mevduatı ve katılım fonuna ilişkin sigorta primleri ilgili kredi kuruluşu tarafından TMSF'ye ödenir.

4.Türkiye'de tüm mevduatlar ve katılım fonları sigorta kapsamında mıdır?
Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

    Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,
    Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların,

150 bin TL'ye (yüzelli bin TL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

5.Yurt dışında yaşayan kişilerin mevduatları veya katılım fonları sigorta kapsamında mıdır?
Yurt dışında yaşayan yerli ya da yabancı gerçek kişilere ait yurt içi şubelerde bulunan tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı, katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları 150 bin TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

6.Türkiye'de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat, katılma ya da özel cari hesapları sigorta kapsamına dahil midir? 
Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat, katılım ya da özel cari hesapları sigorta kapsamında değildir.

7.Ticari hesaplar sigorta kapsamında mıdır?
Gerçek veya tüzel kişiler adına açılan ticari işlemlere konu olan hesaplar sigorta kapsamında değildir.

8.Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) faaliyetinde bulunan kredi kuruluşlarında açılan hesaplar sigortaya tabi midir?
Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) faaliyetinde bulunan kredi kuruluşlarında açılan hesaplar sigorta kapsamında değildir.

9.Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili bulunan kredi kuruluşları, yurt dışında kurulu ortaklıkları, başka banka veya finansal kuruluşlar adına Türkiye'de ikamet eden kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul edebilirler mi?
Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili bulunan kredi kuruluşları yurt dışında kurulu ortaklıkları, başka banka veya finansal kuruluşlar adına Türkiye'de ikamet eden kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmeleri, evrak ya da cüzdan bulundurmaları, personel istihdam etmeleri, bu kuruluşların reklamını yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri yöntemler kullanarak yurt dışında kurulu kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul etmeleri yasaktır.

10.Mevduat ve katılım fonu sigortasına tabi olmayan diğer hesaplar hangileridir?
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 07.11.2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin” 5 inci maddesi uyarınca;

    Kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
    Kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
    Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.

11.Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları sigorta kapsamında mıdır?
Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları TMSF'nin sigorta kapsamında değildir.

12.Serbest bölgelerde kurulu kredi kuruluşlarında bulunan mevduat, katılım ya da özel cari hesaplar sigorta kapsamında mıdır?
Serbest bölgelerdeki bankacılık faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bulunmasından hareketle, kredi kuruluşlarının serbest bölgelerdeki şubeleri nezdindeki hesapları da sigorta kapsamındadır.

13.TMSF tarafından bankacılık faaliyetine devam etmekte olan bir kredi kuruluşundaki mevduat/katılım fonu ile ilgili olarak sigorta kapsamında ödeme yapılır mı?
TMSF, 5411 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yalnızca faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını öder.

14.Veli ya da vasi tarafından ergin olmayan (18 yaşından küçük) veya vesayet altındaki kişiler adına açılmış tasarruf mevduatı hesapları ve katılma hesapları sigorta kapsamında mıdır?
Bu hesaplar da sigorta kapsamındadır. Veli ya da vasinin aynı kredi kuruluşunda kendisine ait başka bir tasarruf mevduatı veya katılma hesabı var ise velinin / vasinin kendi hesabı da ayrıca sigorta kapsamındadır. Küçük ile veli mevduat güvence tutarından ayrı ayrı yararlanır.

15.Bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır. Yani hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı 150 bin TL'ye kadar olan kısmı her bir mevduat bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
          A Mevduat Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    B Mevduat Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    Sigortalanan Toplam Mevduat
     Mete    50.000 TL    50.000 TL    180.000 TL    150.000 TL    200.000 TL
     Hilal    100.000 TL    100.000 TL    30.000 TL    30.000 TL    130.000 TL
     Hakan    200.000 TL    150.000 TL    300.000 TL    150.000 TL    300.000 TL

16.Bir gerçek kişinin birden fazla katılım bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin birden fazla katılım bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanır.Yani Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları toplamı 150 bin TL'ye kadar olan kısmı her bir katılım bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
          A Katılım Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    B Katılım Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    Sigortalanan Toplam Katılım Fonu
     Razan    30.000 TL    30.000 TL    160.000 TL    150.000 TL    180.000 TL
     Sanem    105.000 TL    105.000 TL    120.000 TL    120.000 TL    225.000 TL
     Yasemin    170.000 TL    150.000 TL    200.000 TL    150.000 TL    300.000 TL

17.Bir gerçek kişinin bir mevduat bankasında birden fazla hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin bir mevduat bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm mevduat hesapları toplamının 150 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
          A Mevduat Bankası Adana Şubesi    A Mevduat Bankası Rize Şubesi    A Mevduat Bankası Kars Şubesi    A Mevduat Bankası Toplam Mevduat Tutarı    A Mevduat Bankası Sigortalı Mevduat Tutarı
     Gamze    20.000 TL    30.000 TL    80.000 TL    130.000 TL    130.000 TL
     Bülent    100.000 TL    150.000 TL    75.000 TL    325.000 TL    150.000 TL

18.Bir gerçek kişinin bir katılım bankasında birden fazla hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin bir katılım bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla katılım yada özel cari hesabı bulunması halinde o gerçek kişiye ait tüm katılma ve özel cari hesapları toplamının 150 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
          A Katılım Bankası Adana Şubesi(Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri)    A Katılım Bankası Taksim Şubesi (Özel Cari Hesabı)    A Katılım Bankası Malatya Şubesi (Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri)    A Katılım Bankasındaki Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri ve Özel Cari Hesapları Tutarı    A Katılım Bankasındaki Sigortalı Katılım Hesabı Birim Hesap Değeri ve Özel Cari Hesapları Tutarı
     Özlem    10.000 TL    40.000 TL    40.000 TL    90.000 TL    90.000 TL
     Oya    100.000 TL    50.000 TL    150.000 TL    300.000 TL    150.000 TL

19.Bir gerçek kişinin hem mevduat bankasında hem de katılım bankasında hesabı bulunması halinde sigorta tutarı nasıl hesaplanır?
Bir gerçek kişinin hem mevduat ve hem de katılım bankasında bulunan hesaplarına ilişkin sigorta tutarı her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hesaplanır; yani mevduat hesaplarının anaparaları ve bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ile katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları toplamı 150 bin TL'ye kadar olan kısmı ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.
          A Mevduat Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    B Katılım Bankası    Sigortaya Tabi Kısım    Toplam Sigortalı Tutar
     Ayla    50.000 TL    50.000 TL    30.000 TL    30.000 TL    80.000 TL
     Atilla    200.000 TL    150.000 TL    150.000 TL    150.000 TL    300.000 TL

20.Ortak hesap sahipleri sigorta sisteminden nasıl faydalanır?
Ortak hesap sahiplerinin sigorta kapsamı hesaba ortak olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sahibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir.
          A Katılım Bankası
(Ortak Hesap)    Sigortaya Tabi Kısım    B Katılım Bankası
(Ortak Hesap)    Sigortaya Tabi Kısım   
     Yusuf    320.000 TL    150.000 TL    100.000 YTL    50.000 TL   
     Resul    150.000 TL    50.000 TL   


Ortak hesap sahiplerinin aynı bankada ayrı ayrı başka hesapları da var ise ortak hesaptaki tutar ile diğer hesaplardaki tutarların toplamının 150 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacaktır.
          A Katılım Bankası
(Ortak Hesap)    A Mevduat Bankası (İkinci Mevduat Hesabı)    *Hesaplar Toplamı    Sigortaya Tabi Kısım   
     Anıl    200.000 TL    75.000 TL    175.000 TL    150.000 TL   
     Elif    45.000 TL    145.000 TL    145.000 TL   

*Bu örnekte ortak hesaptaki hesap sahiplerinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilmiştir.Buna göre, Anıl ve Elif'in 200.000-TL içindeki payları her biri için 100.000-TL tutarındadır.

21.Sigorta kapsamındaki mevduat, katılma ve özel cari hesaplara dair ödemeler hangi para cinsinden yapılır?
Sigorta kapsamındaki tüm ödemeler TL olarak yapılır.

Döviz hesaplarının TL karşılıkları ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki TC. Merkez Bankası A.Ş.'nin döviz alış kurları esas alınarak, kıymetli maden cinsinden açılan hesapların karşılıkları ise ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve TC. Merkez Bankası A.Ş.'nin döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.

22.Sigorta kapsamındaki mevduat, katılma ve özel cari hesaplara dair ödemeler ne kadar sürede yapılır?
23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, doğruluğu hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilen mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmının tespiti ve ödeme süresi, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 aydır. Gerektiğinde bu süre üç ay uzatılabilir. Zorunlu nedenlerle üç aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre Fon Kurulunca her biri üç ayı geçmemek üzere iki kez daha uzatılabilir. Ödemeler, Fon Kurulu kararı ile doğrudan veya TMSF tarafından ilan edilecek bir banka aracılığıyla gerçekleştirilir.

23.Mevduat ve katılım fonunun sigorta limitini aşan kısmı talep edilebilir mi?
Kredi kuruluşlarının iflası halinde mevduat ve katılım fonu sahipleri, TMSF'nin imtiyazlı alacaklarından ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. Bu alacakların iflas masasında ilgili sırasına kaydedilebilmesi için alacaklının yazılı talebi gerekir.

24.Kredi kuruluşlarının sigorta kapsamında bulunan mevduat ve katılım fonlarının sigortalanmasına ilişkin ilan yükümlülüğü var mıdır?
Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin içeriği TMSF tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerin görünen bir yerinde yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar.

25.Mevduat ve katılım fonlarının gizliliği var mıdır?
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları, diğer görevliler ve üçüncü kişiler hakkında ceza uygulanacağı hüküm altına alımıştır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Gelecek

YARATICILIK!